Disclaimer voor deteddybeer.nl en onze e-mail communicatie

Op deze pagina vindt u de disclaimer van deteddybeer.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Kinderopvang De Teddybeer BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kinderopvang De Teddybeer BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Kinderopvang De Teddybeer BV.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Kinderopvang De Teddybeer BV te mogen claimen of te veronderstellen.

Kinderopvang De Teddybeer BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Kinderopvang De Teddybeer BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

E-mailberichten

De informatie in onze e-mailberichten is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u een e-mailbericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval het betreffende e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.

Wij, Kinderopvang De Teddybeer BV aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen. Aan onze e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van deteddybeer.nl op deze pagina.

Informatie
Voor vragen/opmerkingen omtrent de inhoud van deze site, kunt u contact opnemen met Kinderopvang De Teddybeer BV middels de contactgegevens op onze website.