Missie
Kinderopvang De Teddybeer biedt professionele kinderopvang aan voor de leeftijd 0 tot 13 jaar, waarbij alles is gericht op de ontplooiing van kinderen tot sociale, zelfstandige, creatieve en kritische individuen. Dit doen wij in volledige samenwerking met hun ouder(s) / verzorger(s) en de samenwerkingspartners op wijkniveau.

Samengevat: Spelen, leren, groeien.

Spelen is het plezier
Spelen is de basis voor kinderen. Door te spelen leren ze. Hierbij proberen wij zoveel mogelijk variatie aan te brengen in het spel. Plezier staat daarbij voorop!


Leren is de ontwikkeling
Door kinderen een rijke speelleeromgeving te bieden, worden ze geprikkeld in hun nieuwsgierigheid. We dagen ze uit om tot leren te komen en zich te ontwikkelen.

Groeien is de ontplooiing
Onze professionals sluiten aan bij het spel van de kinderen. Door ze hierbij te observeren worden kansen zichtbaar. Hierdoor groeien kinderen in hun ontwikkeling.

 

Visie 
Kinderopvang De Teddybeer biedt flexibele, toegankelijke en duurzame kinderopvang voor alle kinderen in de gemeente Tilburg. Doordat wij flexibel durven zijn, bewegen wij gemakkelijk mee en zijn we wendbaar. Wij dagen onze medewerkers uit en stimuleren ze om hun talenten verder te ontwikkelen binnen onze organisatie. 

Alle belanghebbenden worden hierbij optimaal verbonden. Het aanbod van onze organisatie sluit aan bij de ontwikkelingsbehoefte van het individu. Ouderbetrokkenheid is hierbij zichtbaar en opvoedondersteuning is vraaggericht. Binnen de gemeente Tilburg wordt onze rol als professionele aanbieder van kinderopvang verder verstevigd.

Visie kinderparticipatie
Bij Kinderopvang De Teddybeer willen we niet alleen voor kinderen zorgen. We willen ze ook iets bieden! Kinderparticipatie is bij Kinderopvang De Teddybeer daarom ook meer dan alleen bedenken wat je graag wilt doen. We betrekken kinderen bij de uitvoering van hun eigen ideeën. Kinderopvang De Teddybeer heeft daarom ook een eigen kinderraad.

Visie ouderparticipatie
Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid zijn belangrijk voor Kinderopvang De Teddybeer. Het belangrijkste doel hiervan is inhoud geven aan educatief en pedagogisch partnerschap. Hieronder verstaan we een wederzijdse betrokkenheid van ouders en medewerkers van Kinderopvang De Teddybeer, om zo ideale omstandigheden te creëren voor leren thuis en in de kinderopvang.